This research project, entitled "Extended Chern−Simons N = 3 and N = 4 superconformal holographic dictionary" received support from the TÜBİTAK 1001 program. The project was conducted under the supervision of Associate Professor Dr. Hakkı Tunçay Özer.

The primary objective of this study is to comprehensively develop Einstein supergravity theories with  three-dimensional supersymmetry and fields with spin greater than two, and to explicitly determine their asymptotic symmetries under the most general boundary conditions. The project also encompasses the explicit development of three-dimensional Einstein supergravity theories with  supersymmetry and fields with spin greater than two, and the process of associating the results of these theories with string theory.

One focal point of the research is understanding the asymptotic behavior of the established supersymmetric theories and identifying their asymptotic symmetries under the most general boundary conditions. Asymptotic symmetries serve as crucial tools in comprehending how theories behave in the limits of large distances, providing significant insights into the general behavior of the theories.

Additionally, another crucial element highlighted in the course of the study is the process of associating the results of the developed Einstein supergravity theories with string theory. In this context, a thorough analysis of the fundamental principles of string theory and the relationships between supersymmetric field theories contributes to understanding the interplay between these two significant areas in theoretical physics.

In conclusion, this project involves a comprehensive effort to deepen our understanding of three-dimensional supersymmetry with  and fields with spin greater than two in Einstein supergravity theories, while emphasizing their connection with string theory. By doing so, the goal is to strengthen the mathematical structure of supersymmetric theories and gain illuminating insights into the applicability of string theory.

Bu çalışmanın temel amacı, N>2 üç boyutlu süpersimetrisi ve ikiden yüksek spinli alanları içeren Einstein süperkütleçekim kuramlarını ayrıntılı bir şekilde geliştirmek ve bu kuramların en genel sınır koşulları altında asimptotik simetrilerini belirlemektir. Ayrıca, bu geliştirilen kuramların sonuçlarını sicim kuramıyla bağlantılı hale getirme sürecine de odaklanılmaktadır.

Çalışmanın odak noktalarından biri, kurulan süpersimetrik kuramların asimptotik davranışlarını anlamak ve bu asimptotik simetrileri belirlemektir. Asimptotik simetriler, kuramların uzaklık limitlerinde nasıl davrandığını anlamamıza olanak tanıyan önemli araçlardır. Bu simetriler, kurulan kuramın genel sınırlarında önemli bilgiler sağlar.

Ayrıca, çalışma sürecinde öne çıkan bir diğer önemli unsurlardan biri, geliştirilen Einstein süperkütleçekim kuramlarının sonuçlarını sicim kuramı ile ilişkilendirmektir. Bu bağlamda, sicim kuramının temel prensipleri ve süpersimetrik alan kuramları arasındaki ilişkilerin derinlemesine analizi, kuramsal fizikteki bu iki önemli alan arasındaki etkileşimi anlamamıza katkı sağlar.

Sonuç olarak, bu proje, üç boyutlu N>2 süpersimetrisine sahip ve ikiden yüksek spinli alanları içeren Einstein süperkütleçekim kuramlarının derinlemesine anlaşılmasına yönelik kapsamlı bir çaba içerirken, aynı zamanda bu kuramların sicim kuramı ile olan ilişkisini vurgular. Bu sayede, hem süpersimetrik kuramların matematiksel yapısını güçlendirmek hem de sicim kuramının uygulanabilirliği üzerine aydınlatıcı bilgiler elde edilmesi hedeflenmektedir.