215

06
Eyl 2017
Mazeret Sınavları için Uygulanacak Esaslar

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılından itibaren, Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından verilen derslerin yarıyıl içi / sonu sınavları için hastalık hali nedeniyle mazeret sınavı talebinde, İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 24 ve İTÜ Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları Madde a, 1-3 bentlerine göre uygulama yapılacaktır. *İlgili maddeler:
İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
MADDE 24
(1) Mazeretlerin kabulü ile ilgili olarak Senato tarafından belirlenen esaslarda tanımlanan istisnai durumlarda, yarıyıl içi sınavlarına geçerli mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavına alınırlar. Öğrencilerin mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir. Bu durumda olan öğrencilerin mazeretli olduğu yarıyıl içi sınav notu mazeret sınavından aldığı nottur. (2) Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler mazeretlerinin bitimini izleyen beş iş günü içinde ilgili fakülteye başvururlar. Geçerli mazeretlerini, Senatonun belirlediği esaslara uygun olarak belgelendiren ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içerisinde yapılacak yarıyıl sonu mazeret sınavına girebilirler. Mazeretlerin kabulünün takdiri ilgili yönetim kuruluna aittir.

Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları
a)
Hastalık Hali
1. Öğrencinin ameliyat geçirmesi, hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir rahatsızlığının veya en az 3 günlük heyet raporu almasını gerektirecek bir durumunun varlığı halinde bu durumunun bir raporla belgelenmesi,
2. Alınacak bu raporun Devlet Hastanelerinden alınması, acil hallerde özel hastanelere başvurulmuşsa heyet raporu getirilmesi,
3. Alınacak sağlık raporunun mazeretin bitiminden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir.


* 14.06.2017 tarih ve 2 sayılı FKK uyarınca